اصول و چالشهای کار تیمی

امروزه رهبران تیم ها خود را درگیر بهبود اعضاء تیم و به چالش کشیدن آن ها کرده اند. آن ها نگران نرخ نامناسب اشتیاق و درگیری اعضا< و نحوه بازیابی سود و ارزشی هستند که در حال از دست دادن آنند. فراتحلیل انجام شده توسط گالوپ که حاوی اطلاعات ارزشمندی از چند دهه است را در نظر بگبرید: این مطالعه نشان می دهد پیوند قوی فر با سایر اعضاء تیم، احساس مشارکت واقعی درکار و داشتن شانس فراوان برای یادگیری به شکلی پایدار منجر به پیامدهای مثبتی هم برای فرد و هم برای تیم است. این پیامدها شامل بهره وری بیش تر، کیفیت بالاتر و سودآوری افزون تر میباشد. بنابراین واضح است که خلق فرهنگی که به اعضاء تیم ارج می نهد، می تواند برای کل سازمان مفید واقع شود.
اما چگونه به شکلی موثر می توان چنین فرهنگی راخلق کرد؟ اگر چه ارائه پاداش های مالی به اعضاء در کوتاه مدت ممکن است خرسندی از کار تیمی را افزایش دهد، اما در طولانی مدت هیچ تأثیری برحفظ اعضاء یا افزایش عملکرد آنها نخواهد داشت.