پروتکل های امنیتی و رمزنگاری

امروزه فناوری اطلاعات و رشد قابل تحسین آن تأثیر به سزایی در زندگی بشر گذاشته است و تقریباً در تمامی زوایای زندگی ما رسوخ کرده و در عین حال موجب گردیده خطر نفوذ و حمله سایبری فعالیت های روزمره انسان را به شکل غیر قابل انکاری تهدید کند. از طرفی امکان حذف این دانش و فناوری جدید از زندگی انسان امروزی قابل تصور نیست و از طرف دیگر رعایت نکردن تدابیر امنیتی خسارات بالقوه و ناخوشایندی را در مقابل کاربران قرار می¬دهد، از این رو ضرورت شناخت و استفاده از انواع پروتکل های امنیتی و همچنین شیوه های رمزنگاری با توجه به حجم رو به رشد حملات اجتناب ناپذیر است. به جهت درک بهتر و دوری خوانندگان در مراجعه به کتاب های گوناگون در این زمینه، این کتاب نگارش و در اختیار دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش رایانش امن قرار گرفته است. بدین منظور در این کتاب مفاهیم ریاضی مورد نیاز هر پروتکل نیز شرح داده شده است.