راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

سازمان ها با هر اندازه و هدفی با عواملی مواجه اند که ممکن است اهداف را تحت تاثیر قرار داده و دستیابی به آنها را با عدم اطمینان روبرو سازد. ریسک همان اثری است که این اطمینان بر اهداف سازمان دارد. این اولین جمله جمله استاندارد ISO 31000 است که به خوبی مفهوم ریسک را مشخص می کند. ریسک در همه جا وجود دارد و در تصمیمات سازمان باید به درستی به آن توجه شود. این موضوع خصوصاً در نهادهای مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
کتاب ریسک کتابی مرجع و با رویکرد علمی است که به مدیران و کارشناسان در هر سطحی و هر سازمانی برای شناسایی اندازه گیری و مدیریت ریسک ها کمک می کند. این کتاب مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 31000 تدوین شده و به منظور تقویت درک خواننده در هر بخش مثال ها و روش های متنوعی ارائه شده است. این کتاب در هر مرحله مدیریت ریسک ابزارهای ساده و اثربخش در اختیار خواننده قرار می دهد. همچنین کلیه اسناد و چک لیست های مورد نیاز مدیریت ریسک در بخش ضمائم کتاب قابل استفاده است.