قرآن و علم نوین؟ سازگار یا ناسازگار

از زمان پیدایش زندگی انسان در سیاره زمین، انسان ها همواره به دنبال درک طبیعت پیرامون، جایگاه حقیقی خود در برنامه آفرینش و هدف از زندگی بر روی زمین بوده اند.
قرآن کریم، منبع اصلی ایمان اسلامی، کتابی است که مسلمانان معتقدند منشا این کتاب کاملا الهی است و بر این باورند که در آن راهنمایی هایی برای همه مردم جهان وجود دارد.
در این کتاب یک تحلیل عینی برای اثبات باور مسلمانان در منشا الهی بودن قرآن در پرتو اکتشاف علمی ارائه شده است. این کتاب الهی بودن قرآن را از جنبه های مختلف علمی نظیر ستاره شناسی، فیزیک، جغرافیا، زمین شناسی، اقیانوس شناسی، زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، پزشکی و فیزیولوژی، جنین شناسی و علم عمومی بررسی می کند.
در نهایت با نشانه های علمی ارائه شده در این کتاب می توان نتیجه گیری کرد که قران شامل یک رمز کامل برای زندگی فردی و اجتماعی است.