پیچ و مهره بیمه اتکایی

بیمه اتکایی دانش بسیار پیچیده و گسترده ای است. گستردگی آن بدین جهت است که تمامی رشته های بیمه، اصول حسابداری، تکنیک های محاسبه ریسک، مسائل مربوط به نرخ گذاری، مسائل حقوقی را نیز دربر می گیرد. معمولاً هر پدیده پیچیده ای را جهت بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. یعنی در ابتدا، اجزای سازنده آن تجزیه و هریک را به طور مفصل تحلیل و بررسی می کنند.
عنوان این کتاب استعاره از همین فرآیند تجزیه و تحلیل در خصوص بیمه های اتکایی است. ورود به حرفه اتکایی برای کارشناسان بیمه ای به دلیل گستردگی و همچنین عمق مطالب دشوار به نظر می رسد. با این حال، بیان ساده ی هر مطلب پیچیده ای می تواند درک و یادگیری آن را آسان تر کند. در این کتاب سعی شده است مباحث اتکایی را با بیان مثال ها و نمونه های واقعی ساده بیان کرده و فهم آن را برای خواننده با ارائه مسنتدات مربوطه تسهیل کند.