شبکه های پیچیده (نظریه ها و کاربردها)

این کتاب با ترکیب کردن نتایج نظریه گراف، فیزیک و تشخیص الگو به تحلیل ساختار شبکه های پیچیده می پردازد. کتاب انگلیسی در دو بخش تدوین شده است: بخش اول به توسعه ابزارهای تئوری تحلیل ساختاری شبکه می پردازد و بخش دوم به روشی منتقدانه، کاربردهای این ابزارها را برای سناریوهای واقعی تشریح می کند. البته در کتاب فارسی حاضر، فقط فصل های مربوط به بخش اول ترجمه شده اند. فصل های اولیه به تشریح خصوصیات مجاورت، متریک و توپولوژیک می پردازند. در ادامه تحلیلی از قطعات و جهانی قطعه محور در شبکه های پیچیده پرداخته می شود. فصل هایی به تحلیل مفاهیم ارتباط پذیری، مرکزیت، دو بخشی بودن، بسط پذیری و جوامع در شبکه ها می پردازند.