استعاره های بازاریابی

تفکر عمیق کار سختی است، ما با به کار بردن تخیل منظم در بینش های عمیق مصرف کنندگان به صورت عمیق تفکر کنیم. از جمله عوامل متعدد که به کمبود عمق بر می گردد: تفکر کوتاه مدت، دانش بازاریابی منسوخ، محیط کاری دلسرد کننده که از عدم پشتیبانی مدیریتی و سیستم های پاداش ناشی می شود، ترس بنیادین از تغییر و فریبندگی تفاوت های سطحی است. تمرکز تنها بر گرفته " ویژگی ها و مزایای کاربردی محصول " باعث ایجاد تفکر سطحی مدیریتی می شود. از آنجا که مدیران از عواقب اجتماعی و روانشناسی آن مزایا مطلع نمی شوند، به تفکری عمق دست نمی یابند. باید برای دستیابی به تفکر عمیق تر از پیامدهای اجتماعی و روانی متناسب با ارزش ها، اعتقادات و اهداف زندگی مصرف کننده، سوال شود.
در ادامه زالتمن به هفت استعاره که حدود 70 درصد استعارهای عمیقی که در تحقیقات در خصوص مصرف کنندگان، با آن ها مواجه می شود را معرفی کرده است. این هفت استعاره عبارتند از تعادل، تحول، سفر در زمان، ارتباط، ظرف، منبع و کنترل.
این کتاب در 10 فصل تنظیم شده است. در فصل اول، سه سطح از تفکر استعاری را معرفی کرده است به علاوه به نقش قدرتمندی که استعاره های عمیق در ذهن ناخودآگاه مصرف کنندگان دارند، پرداخته است. در فصل دوم به برخی عوامل کمبود عمق در تفکر مدیران اشاره کرده است و به این بحث پرداخته است که مدیران با استفاده از استعاره های عمیق مصرف کنندگان، می توانند کاستی را که در عمق تفکراتشان وجود دارد را برطرف کنند. در فصل سوم به برخی از اصول اجتماعی، روانشناسی، فیزیکی و عصبی استعاره های عمیق می پردازد. در فصل چهارم تا دهم به استعاره های عمیقی که مصرف کنندگان در سراسر جهان استفاده می کنند، اشاره کرده است.