ایده های نو در کارکردهای مدیریت منابع انسانی

در این کتاب به دیدگاههای نوین مطرح در کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی(انتخاب، آموزش، ارزیابی عملکرد و حفظ و نگهداشت کارکنان) پرداخته شده است. در حوزه انتخاب و گزینش کارکنان؛ راههای راههای بهتر برای استخدام، استفاده بهتر از آزمونها و معرف ها و توجه بیشتر به آزمونهای شخصیت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در حوزه آموزش، یادگیری و توسعه استعداد؛ به مباحثی همچون چالشهای آموزش رهبری، مزایا و نقاط تاریک مدیریت استعداد، مزایای دوره های آموزشی برخط، دیدگاههای نوین در مربی گری و اهمیت و روشهای یادگیری از موفقیتها و شکستهای سازمان پرداخته شده است. در حوزه ارزیابی عملکرد؛ مباحثی همچون سیر تکامل مدیریت عملکرد، لزوم بازآفرینی فرایندهای ارزیابی عملکرد و لزوم تعیین اهداف عملکردی موثر برای مدیران مطرح شده اند و در حوزه حفظ و نگهداشت کارکنان؛ دیدگاههای نوین در تعدیل نیرو و مصاحبه های خروج، روشهایی برای مدیریت محیط کار پرتنش و فشار کاری در سازمان، لزوم مدیریت فرهنگ عاطفی سازمان و راههایی برای باز آفرینی نیروی کار سالمند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.