مدیریت منابع انسانی - روندهای نو و چالش های پیش رو

در این کتاب به روندهای جدید مدیریت منابع انسانی از جمله تغییر در جایگاه و آینده مدیریت منابع انسانی، تحولات کار و نیروی کار، استراتژیهایی برای مدیریت کارکنان بر خود و دیدگاههایی نو در رهبری پرداخته شده است. در حوزه تغییر در جایگاه و آینده مدیریت منابع انسانی؛ نو اندیشی در اهداف منابع انسانی، بازآفرینی واحد منابع انسانی و تاکید بر نقشی تازه برای مدیر منابع انسانی از جمله مباحث مطرح هستند. در حوزه تحولات کار و نیروی کار؛ جهانی شدن و فرهنگهای متنوع، کلید موفقیت در شرکتهای بین المللی، چالشهای مدیریت تنوع، پیامدهای افزایش حضور زنان در سازمانها، تغییر در تعریف مشاغل تمام وقت و تحول در اشتغال کارکنان دانشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در حوزه استراتژیهایی برای مدیریت کارکنان بر خود؛ استراتژیهایی برای تعامل با رئیس و همکاری مناسب، استراتژیهایی برای تقابل با بی نزاکتی در محیط کار، تقابل بل فرسودگی شغلی و تقابل با قدرت در محیط کار ارائه شده اند. در حوزه مباحثی نو در رهبری؛ به سبکهای رهبری هدف گرا، رفتارهای متمایز رهبران موفق، لزوم گذر از مدیریت به رهبری و پارادوکسهای رهبری در دنیای معاصر پرداخته شده است.