بازاریابی سبز

در سال های اخیر به دلیل حجم گسترده آلودگی های زیست محیطی، آگاهی و نگرانی های مصرف کننده نسبت به محیط زیست نیز افزایش چشمگیری داشته است. بر این اساس، فروش محصولات و خدمات سبز افزایش یافته است. به دلیل افزایش رقابت در بازار بیت ارائه دهندگان محصولات و خدمات سبز، کتاب حاضر در راستای آگاهی رسانی و افزایش توان رقابتی شرکت ها و سازمان ها در بازار با استفاده از مطالب مفید و کاربردی پیرامون اساسی ترین جزئیات بازاریابی سبز گام برداشته است.