راهنمای فرمول های مالی

امروزه انجام محاسبات مالی و بیمه بیش از پیش برای بسیاری از افراد نه تنها در زندگی حرفه ای خود ، بلکه حتی در زندگی شخصی متداول و مورد نیاز شده است. از این رو وجود خلاصه ای از فرمول های مالی و بیمه ای کاربردی برای چنین محاسباتی بسیار مفید به نظر میرسد . این کتاب شامل بیش از 3000 فرمول و روش در حوزه های ریاضیات مالی و بیمه ( به همراه فرمول های مرتبط در ریاضیات ، نظریه احتمال و آمار ، اقتصاد سنجی ، اعداد شاخص ، جمعیت شناسی ، فرآیند های تصادفی و سری های زمانی) است. فرمول های ارائه شده اساسا در حوزه مالی و اکچوئری کاربرد دارند.
سطح این فرمول ها ، از ساده مبتنی بر روش های حسابی تا قضایای پیچیده تر ریاضیات پیشرفته ( مانند حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی) متغیر است. در این کتاب ، فرمول ها اغلب در قالب های رایج تر و کاربردی تر ارائه شده اند. توضیحات و مراجع مرتبط به گونه ای ارائه شده اند که بتوان به اسانی در متن آن ها را جستجو و مرور کرد . مطالعه این کتاب براب دانشجویان ، پژوهشگران و شاغلان در حوزه های بیمه و مالی سودمند خواهد بود.