رایانش ابری

امروزه رهبران تیم ها خود را درگیر بهبود اعضاء تیم و به چالش کشیدن آن ها کرده اند. آن ها نگران نرخ نامناسب اشتیاق و درگیری اعضا< و نحوه بازیابی سود و ارزشی هستنددر عصری به سر می بریم که تکنولوژی در همه امور زندگی انسان به ویژه کسب و کار وارد شده و انسان عقل مند به جای فرار کردن از آن و طفره رفتن از یادگیری نسل های جدید آن باید به دنبال راهی برای سازش با تکنولوژی و استفاده و بهره برداری از حداکثر ظرفیت ها و دستاوردهای آن باشد. مهارت های سنتی به سرعت با راه حل های تکنولوژی نوین جایگزین می شوند. شرح شغل های جدید ظهور می کند. شرکت های قدیمی که نتوانند ابزارهای جدید صنعت را فرا بگیرند دچار مشکل می شوند. همه دست اندرکاران صنعت بیمه شامل مدیران و کارشناسان ستادی،کارکنان شعب و شبکه فروش شرکت بیمه باید از آخرین تحولات تکنولوژی که می تواند بر مدل کسب وکار آنها اثر بگذارد مطلع باشند و آن را در بر بگیرند تا بیشترین استفاده را از آن ببرند و کمترین آسیب را دریافت کنند. زیرا تغییرات تکنولوژی در همه حوزه هایی که وارد شده، منجر به خلق فرصت ها و مدل های کسب وکار جدید شده و مدل های سنتی و ناکارآمد را از بین برده است. آنچه مسلم است سازمان ها، فروشندگان و افرادی که زودتر از رقبای خود به این مهم پی ببرند و با تکنولوژی آشنا شوند و بتوانند از ظرفیت آن در ارتقا فرآیند و بهره وری خود استفاده کنند، بقای خود را تضمین کرده و می توانند پیشرو بازار شوند و به عنوان الگوی موفق مطرح شوند.